SFS 2008:360 Patientdataförordning

080360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Patientdataförordning;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter

inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad och som
regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och benämningar som
används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

I förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen

att meddela föreskrifter m.m. finns ytterligare föreskrifter som ansluter till
patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 §

Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela före-

skrifter

1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt

eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt
om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,

2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 §

patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid
sammanhållen journalföring,

3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst

som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,

4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patient-

datalagen.

3 §

Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela före-

skrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen (2008:355) i
fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av
personuppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2008:360

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

2

SFS 2008:355�413

background image

2

SFS 2008:360

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)