SFS 2008:361 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

080361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2�4 §§ förordningen (1985:796) med vissa be-

myndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1.

om hälso- och sjukvård enligt 32

§ hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) till skydd för enskilda,

2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för en-

skilda,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av spru-

tor och kanyler till skydd för enskilda,

4. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring

enligt patientdatalagen (2008:355), samt om undantag från föreskriften i
3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,

5. om att
� annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

� ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 §

hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården
eller det medicinska området i övrigt, och

� ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation får

utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktansva-
rig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och
information till avlidnas närstående,

6. om att anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

på hälso- och sjukvårdens område ska innehålla uppgifter utöver dem som
anges i 6 kap. 7 § samma lag,

7. om sådan ersättning som avses i 10 kap. 11 § första stycket gymnasie-

förordningen (1992:394), och

8. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 5 § andra stycket förord-
ningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen ska få en samordnad
inriktning.

1

Senaste lydelse 2007:1340.

SFS 2008:361

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:361

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3 §

2

Socialstyrelsen ska meddela föreskrifter

1. om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 8 kap. 17 §

första stycket 2 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område,

2. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdatala-

gen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjuk-
vården ska vara skriven på svenska språket,

3. om hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och

6 kap. 4 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår-
dens område ska fullgöras,

4. om koder för förskrivningsorsak enligt 4 § lagen (1996:1156) om

receptregister,

5. enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, om vilken kom-

petens en annan person än en legitimerad läkare ska ha för att få särskilt till-
stånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, hur ingreppet i övrigt ska ut-
föras, samt vilken information som ska lämnas till pojken och hans vård-
nadshavare,

6. om avgifter för kost och logi för elever som bor i elevhem i anslutning

till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

4 §

3

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av

1. steriliseringslagen (1975:580),
2. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
3. 8 a och 16 §§ tandvårdslagen (1985:125),
4. 6 kap. 6 och 7 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område samt punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen
(1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården,

5. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
6. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,
7. 3 kap. och 9 kap. patientdatalagen (2008:355).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2

Senaste lydelse 2006:1055.

3

Senaste lydelse 2006:1055.