SFS 2008:362 Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

080362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1513) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 5 § förordningen (1998:1513) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

En sjuksköterska som avses i 24 § första stycket hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763) ska, utöver de skyldigheter som anges där, ansvara för

1. att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av

god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,

2. att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

(2008:355),

3. att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,

samt

4. att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl

fungerande.

Detsamma gäller i tillämplig omfattning också för sådana sjukgymnaster

och arbetsterapeuter som avses i 24 § andra stycket hälso- och sjukvårds-
lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:362

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008