SFS 2008:363 Förordning om provtagning för hivinfektion

080363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om provtagning för hivinfektion;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Föreskriften i 3 kap. 6 § andra stycket 1 patientdatalagen (2008:355)

om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas inte i samband med prov-
tagning för hivinfektion, om patienten begär att sådant prov tas anonymt.
Föreskriften ska dock tillämpas om resultatet av provtagningen visar att pa-
tienten har antikroppar mot hivvirus.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(1986:198) om provtagning för infektion av HIV ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:363

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008