SFS 2008:364 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

080364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

2 §

1

Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över de

patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och la-
gen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska också se till
att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientdatalagen
(2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

1. vårdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrätt-

ningen,

3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 §

första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykia-
trisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsyki-
atrisk vård,

4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och om

rättens beslut då överklagande skett,

5. uppgift om ansökan enligt 7, 9 eller 12 § eller 14 § andra stycket lagen

om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan enligt 13 § andra stycket eller
anmälan eller ansökan enligt 16 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk
vård samt om rättens beslut med anledning av ansökan eller anmälan,

6. vårdplanen,
7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller

17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård jämte skälen för åtgärden,

9. uppgift om tvångsåtgärd enligt 18�20 eller 23 § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med
nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 a eller 22 a § lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med
nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till
Socialstyrelsen enligt 22 b § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

1

Senaste lydelse 2006:667.

SFS 2008:364

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:364

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i

10,

12. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försän-

delser,

13. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut

fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,

14. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område

och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller
10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd
eller medgivande,

15. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphö-

rande,

16. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjuk-

vårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b § la-
gen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsykia-
triska vården ska upphöra,

17. uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses under 16

eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom eller beslut om sär-
skilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrättningens område eller
återkallelse av tillstånd till sådan vistelse samt om rättens beslut i anledning
av överklagandet,

18. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rätts-

psykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om pa-
tientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan till en sådan nämnd att det
kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anledning
av anmälan,

19. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 18 som rör pa-

tienten,

20. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket

och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första
stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

21. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i

28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har läm-
nats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)