SFS 2008:365 Förordning om upphävande av förordningen (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

080365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1986:203) om
förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar
inom hälso- och sjukvården;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1986:203) om förlängd bevaran-

detid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården ska upphöra att
gälla vid utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:365

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008