SFS 2008:366 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

080366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 9 § samt 4 kap. 2 och

11 b §§ alkohollagen (1994:1738) ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

2

Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt an-

skaffa alkoholdrycker till den som enligt 8 § inte har rätt att få sådan vara ut-
lämnad till sig. Det är också förbjudet att i annat fall än som avses i 4 kap.
2 § andra stycket 1, 2 och 4–7 i större omfattning tillhandagå annan med att
anskaffa alkoholdrycker.

Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till

den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till den
som inte har fyllt 18 år.

Andra stycket gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtä-

ring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som
inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständighe-
terna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl be-
träffande den som inte fyllt 18 år.

4 kap.

2 §

3

Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den som

enligt 1 § första stycket är berättigad att bedriva partihandel med sådana va-
ror samt av detaljhandelsbolaget för att kunna fullgöra den skyldighet som
anges i 5 kap. 5 §.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl fö-

ras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m.,

2. av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på trans-

portmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens bruk
eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

1

Prop. 2007/08:119, bet. 2007/08:SoU19, rskr. 2007/08:209.

2

Senaste lydelse 2001:414.

3

Senaste lydelse 1999:1001.

SFS 2008:366

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:366

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttar till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testa-
mente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

6. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt
20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk, och

7. av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran

eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för den
enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i

internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering
av passagerare under tågets färd inom landet.

11 b §

4

Marknadsföring i kommersiell annons av alkoholhaltiga lätt-

drycker till konsumenter ska utformas på ett sådant sätt att den inte kan för-
växlas med marknadsföring av alkoholdryck. Marknadsföring i kommersiell
annons av alkoholdrycker som innehåller högst 15 volymprocent alkohol till
konsumenter ska utformas på sådant sätt att den inte kan förväxlas med
marknadsföring av alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent
alkohol.

Första stycket första meningen gäller inte i de fall då marknadsföring av

alkoholdrycker som innehåller högst 15 volymprocent alkohol är tillåten.

Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker i första

stycket tillämpas inte i de fall detta är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4

Senaste lydelse 2004:1045. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.