SFS 2008:368 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

080368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)

1

dels

att 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i kungörelsen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

2 a §

En patentansökan får överföras elektroniskt till Patentverket. Den

ska i sådana fall vara undertecknad med en elektronisk signatur. Patent-
verket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av patentansök-
ningar

till Patentverket.

4 §

2

Beskrivningen, patentkraven och sammandraget ska vara utförda med

svart text i standardtypsnitt mot vit bakgrund. Ritningar ska vara utförda
med mörka, företrädesvis svarta linjer mot ljus, företrädesvis vit bakgrund.
Beskrivningen och tillhörande ritningar samt patentkraven och samman-
draget ska vara utförda i format A 4 (210 x 297 mm) och i form som lämpar
sig för mångfaldigande.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2

Senaste lydelse 2007:519.

SFS 2008:368

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008