SFS 2008:369 Lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall

080369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förfarandet vid förverkande av utbyte av
brottslig verksamhet i vissa fall;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om förfarandet vid prövning av en

fråga om sådant förverkande som avses i 36 kap. 1 b § brottsbalken, när frå-
gan inte rör någon som är tilltalad för brott.

2 §

En fråga som avses i 1 § prövas av tingsrätten efter särskild talan. Om

inte annat framgår av denna lag, gäller för en sådan talan i tillämpliga delar
reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket är föreskrivet fängelse
i ett år eller mer.

3 §

En talan enligt denna lag får inte väckas förrän domen i målet om åtal

för det brott som enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan föranleda förverkan-
det har vunnit laga kraft. Talan ska väckas inom ett år därefter.

4 §

Utfärdas stämning, ska den mot vilken talan riktas kallas till huvud-

förhandling och erinras om att målet kan komma att avgöras trots att han el-
ler hon uteblir eller inställer sig genom ombud då han eller hon har förelagts
att infinna sig personligen.

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den mot

vilken talan riktas har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

SFS 2008:369

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008