SFS 2008:373 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

080373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 10 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

10 §

2

Gäldenären respektive deklaranten ska helt eller delvis befrias från

tulltillägg respektive förseningsavgift om felaktigheten eller underlåtenheten
framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgif-
ten med fullt belopp.

Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som

ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan antas ha

1. stått i samband med gäldenärens respektive deklarantens ålder, hans el-

ler hans ombuds hälsa eller liknande förhållanden, eller

2. berott på att gäldenären respektive deklaranten har felbedömt reglerna

eller betydelsen av de faktiska förhållandena.

Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften

med fullt belopp ska det särskilt beaktas om

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåten-

heten,

2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Tullverket har funnit anledning

att anta att gäldenären respektive deklaranten ska påföras avgift utan att han
kan lastas för dröjsmålet, eller

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att gäldenären res-

pektive deklaranten har fällts till ansvar för brott enligt lagen (2000:1225)
om straff för smuggling eller 10 kap. denna lag eller blivit föremål för för-
verkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när un-

derlåtenheten är obetydlig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 2003:214.

SFS 2008:373

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:373

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;