SFS 2008:374 Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

080374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 § lagen (2000:1064) om kon-

troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
ska ha följande lydelse.

23 §

2

Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras

förverkad:

1. produkt som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet på en

sådan produkt,

2. utbyte av brott enligt denna lag,
3. vad någon tagit som ersättning för kostnader i samband med ett brott

enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott
enligt denna lag.

En produkt som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till produkten

får inte förklaras förverkad, om produkten eller rättigheten efter brottet för-
värvats av någon som inte haft vetskap om eller skälig anledning till anta-
gande om egendomens samband med brottet. Vid förverkande enligt första
stycket 1 av en produkt gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och
andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott enligt
denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egen-
dom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna
lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart
försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för egendomen
får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns
bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till för-
verkad egendom.

I stället för förverkande enligt tredje stycket av egendomen eller dess

värde får rätten föreskriva att någon åtgärd vidtas med egendomen som före-
bygger fortsatt missbruk av den. I sådana fall får även en del av egendomens
värde förklaras förverkat.

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 2005:317.

SFS 2008:374

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:374

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl-Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)