SFS 2008:375 Lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

080375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1329) om handel med
vissa varor som kan användas till dödsstraff eller
tortyr, m.m.;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (2006:1329) om handel

med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. ska ha
följande lydelse.

7 §

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag

får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott en-
ligt denna lag eller det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egen-
dom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt den-
na lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straff-
bart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för egen-
domen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken
finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till
förverkad egendom.

I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten besluta

att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av
den. I sådana fall får dock även en del av egendomens värde förklaras för-
verkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl-Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

SFS 2008:375

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

3

SFS 2008:355–413

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;