SFS 2008:377 Lag om ändring i jordabalken

080377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 kap. 29 §, 21 kap. 2, 5 och 6 §§,

22 kap. 3 §, 23 kap. 2 § och 24 kap. 1 § jordabalken

2

ska ha följande lydelse.

19 kap.

29 §

3

Inskrivningsmyndigheten ska anteckna följande uppgifter i fastig-

hetsregistrets inskrivningsdel:

1. uppgift om exekutiv försäljning eller expropriation eller liknande

tvångsförvärv som inverkat på en inteckning eller en inskriven rättighet,

2. uppgift om en myndighets fördelning av medel som inverkar på en in-

teckning eller en inskriven rättighet,

3. uppgift om att talan har väckts om hävning eller återgång av förvärv av

fast egendom eller tomträtt eller om bättre rätt till sådan egendom,

4. uppgift om att talan har väckts i tvist om upplåtelse av tomträtt,
5. uppgift om dom eller beslut som har vunnit laga kraft i mål som avses i

3 eller 4 eller i annat mål som angår inskrivning,

6. uppgift om att fast egendom eller tomträtt har utmätts,
7. uppgift om att konkursförvaltare har begärt att fast egendom eller tomt-

rätt som ingår i konkursbo ska säljas exekutivt,

8. uppgift om att utmätt fast egendom eller tomträtt har sålts,
9. uppgift om att fast egendom eller tomträtt har belagts med kvarstad el-

ler tagits i förvar eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, och

10. annan uppgift som enligt lag eller annan författning ska antecknas i

fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Anteckning ska göras när anmälan, bevis eller utdelningslängd som utvi-

sar förhållandet har kommit in till inskrivningsmyndigheten.

Domstol ska genast till inskrivningsmyndigheten anmäla sådana förhål-

landen som avses i första stycket 3–5.

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2000:226.

SFS 2008:377

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:377

21 kap.

2 §

4

En ansökan om inskrivning enligt 1 § ska avslås, om

1. upplåtelsehandlingen inte har kommit in eller, om den har lämnats elek-

troniskt, det inte har skett på det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt
de föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. föreskrifterna i 13 kap. 1–4 och 6 §§ inte har följts,
3. lagfart inte har sökts för upplåtaren,
4. inskrivning i fastigheten har beviljats eller sökts,
5. fastigheten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i förvar eller

tagits i anspråk genom betalningssäkring och ett ärende angående anteck-
ning om åtgärden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då inskriv-
ning söks,

6. det är uppenbart att upplåtelsen på annan grund är ogiltig eller inte kan

göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare inskriv-

ningsdag, ska behandlingen av ansökan om inskrivning av tomträtten upp-
skjutas till samma dag.

5 §

5

Ansökan om inskrivning av avtal om sådan ändring i tomträttens inne-

håll som avses i 13 kap. 21 § får göras av fastighetsägaren eller tomträttsha-
varen sedan tomträtten inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i tillämpliga
delar 2–4 §§ med följande avvikelser.

Är inteckning förut beviljad eller sökt i tomträtten eller är inskrivning av

nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft förut beviljad eller sökt i
denna eller söks sådan inskrivning samma dag, får ansökan om inskrivning
av avtal som avses i första stycket bifallas endast om rättighetshavaren med-
gett inskrivning av ändringsavtalet eller detta är väsentligen utan betydelse
för rättighetshavarens säkerhet. Om fastigheten eller tomträtten har utmätts,
belagts med kvarstad eller tagits i förvar eller tagits i anspråk genom betal-
ningssäkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp
senast på den inskrivningsdag då inskrivning söks, gäller vad som sagts nu
om rättighetshavaren även utmätningssökanden eller den för vars anspråk
kvarstad eller förvar eller betalningssäkring ägt rum.

Är avtal som avses i första stycket beroende av att fastighetsbildning äger

rum, får ansökan bifallas endast om nämnda åtgärd kommit till stånd.

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undanröjs

ska ansökan förklaras vilande.

6 §

6

Om det framgår av en anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel

eller upplyses på annat sätt att tomträtten har upphört enligt 13 kap. 19 §, ska
det i fastighetsregistrets inskrivningsdel antecknas att tomträtten har upp-
hört.

Ansökan om dödning av tomträttsinskrivning i fall som anges i 13 kap.

22 § får inte bifallas, om inskrivning i tomträtten är beviljad eller sökt eller
om tomträtten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i förvar eller ta-

4

Senaste lydelse 2006:142.

5

Senaste lydelse 1981:784.

6

Senaste lydelse 2000:226.

background image

3

SFS 2008:377

gits i anspråk genom betalningssäkring och ett ärende angående anteckning
om åtgärden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då dödning söks.

22 kap.

3 §

7

Ansökan om inteckning ska avslås, om

1. föreskrifterna i 2 § inte iakttagits,
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsregist-

rets inskrivningsdel inteckning inte får beviljas i fastigheten,

3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller ge-

nom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då inteckningen

söks samt fastigheten hör till konkursboet,

6. en del av fastigheten har utmätts eller tagits i anspråk genom betal-

ningssäkring eller fastigheten eller en del av fastigheten har belagts med
kvarstad eller tagits i förvar och ett ärende angående anteckning om åtgärden
har tagits upp senast på den inskrivningsdag då inteckningen söks, om inte
ansökningen har medgetts av Kronofogdemyndigheten,

7. ärende angående anteckning enligt 7 § förköpslagen (1967:868) att

kommun beslutat utöva förköpsrätt i fråga om egendomen upptagits på in-
skrivningsdag och ansökningen görs av den som överlåtit egendomen.

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv-

ningsdag, ska behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till
samma dag.

23 kap.

2 §

8

En ansökan om inskrivning enligt 1 § ska avslås, om

1. den handling som rättigheten grundas på inte har kommit in eller, om

den har lämnats elektroniskt, det inte har skett på det sätt som anges i
19 kap. 11 a § eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den
paragrafen,

2. föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan angår inte har

iakttagits och föreskriften inte avser giltigheten av endast visst förbehåll,

3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i

hans rätt att förfoga över egendomen och, när upplåtelsen skedde, lagfart
inte var beviljad för upplåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var upptaget på in-
skrivningsdag,

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,
5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars förvärv enligt

17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför upplåtelsen,

6. fastigheten före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av exekutiv

försäljning eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

7

Senaste lydelse 2000:226.

8

Senaste lydelse 2006:142.

background image

4

SFS 2008:377

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

7. fastigheten har belagts med kvarstad eller tagits i förvar och ett ärende

angående anteckning om åtgärden har tagits upp senast på den inskrivnings-
dag då inskrivning söks,

8. upplåtelsen avser arrende eller hyra som enligt förbehåll i upplåtelse-

handlingen inte får inskrivas,

9. upplåtelsen avser rätt till elektrisk kraft och skriftligt medgivande till

inskrivning inte föreligger,

10. det är uppenbart att upplåtelsen av annan grund är ogiltig eller att rätt-

tigheten upphört eller av annat skäl inte kan göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare inskriv-

ningsdag, ska behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas till
samma dag.

24 kap.

1 §

9

En fastighetsägare har rätt att ansöka om inskrivning i fastighetsre-

gistrets inskrivningsdel av en förklaring som avses i 2 kap. 3 §. Som fastig-
hetsägare anses i detta kapitel den för vilken lagfart senast är sökt.

Ansökan ska avslås, om
1. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad och inskrivnings-

ansökan inte har medgetts av den som har lagfart,

2. en eller flera inteckningar gäller i fastigheten och varje borgenär för

vars fordran pantbrev på grund av sådan inteckning utgör säkerhet inte med
ingivande av pantbrevet har medgett ansökan,

3. fastigheten har frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

4. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då inskrivningen

söks samt fastigheten hör till konkursboet,

5. fastigheten eller en del därav är utmätt eller utmäts den dag då inskriv-

ningen söks och Kronofogdemyndigheten inte har medgett ansökan,

6. fastigheten eller en del därav har tagits i anspråk genom betalningssäk-

ring eller tas i anspråk den dag då inskrivningen söks och Kronofogdemyn-
digheten inte har medgett ansökan,

7. fastigheten eller en del därav är belagd med kvarstad eller tagen i förvar

eller beläggs med kvarstad eller tas i förvar den dag då inskrivningen söks
och Kronofogdemyndigheten inte har medgett ansökan.

Om ett ärende angående lagfart för sökanden har skjutits upp till en senare

inskrivningsdag, ska behandlingen av inskrivningsansökan skjutas upp till
samma dag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

9

Senaste lydelse 2000:226.