SFS 2008:378 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

080378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 § polislagen (1984:387) ska ha

följande lydelse.

27 §

2

Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas,

avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrann-
sakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av
föremål.

Av protokollet ska det framgå
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i

andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter
som avses i andra stycket 3–6, den som är att anse som förman vid ingripan-
det.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag,

husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 1998:27.

SFS 2008:378

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008