SFS 2008:379 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

080379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)

1

ska införas två nya paragrafer, 31 och 32 §§, samt närmast före 31 § en ny
rubrik av följande lydelse.

Underrättelse om vissa beslut om förvar av egendom

31 §

Har åklagare enligt 26 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken tagit

fast egendom eller tomträtt i förvar eller enligt 26 kap. 3 § andra stycket
samma balk beslutat att tomträtt ska förbli i förvar eller upphävt ett beslut
om förvar av fast egendom eller tomträtt, ska åklagaren genast underrätta in-
skrivningsmyndigheten. I underrättelsen ska anges den fordran för vilken
förvar har beslutats.

32 §

Har åklagare beslutat om förvar av en fordran eller annan rättighet

och enligt 26 kap. 3 a § rättegångsbalken meddelat förbud för gäldenären
eller annan förpliktad att fullgöra sin förpliktelse till annan än Kronofogde-
myndigheten, ska åklagaren genast underrätta Kronofogdemyndigheten om
detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

SFS 2008:379

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008