SFS 2008:380 Förordning om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

080380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:987) om
trängselskatt;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:987) om trängsel-

skatt

dels

att 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 5 och 6 §§ ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

SFS 2008:380

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008