SFS 2008:381 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

080381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:875) om särskild
förvaltning av vissa elektriska anläggningar;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:875) om sär-

skild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

dels

att 3 kap. 2, 4 och 18 §§ samt 4 kap. 8 och 9 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels

att det i lagen ska införas nya bestämmelser, 3 kap. 10 a–10 d, 14 a,

19 och 20 §§ samt närmast före 3 kap. 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

2 §

Länsrätten ska, sedan förvaltaren gett in den plan som avses i 4 §

fjärde stycket, besluta hur länge förvaltningen ska pågå. Tiden ska bestäm-
mas så, att en tillfredsställande förvaltning kan åstadkommas. Tiden får be-
stämmas till högst fem år från länsrättens beslut.

Om det vid utgången av den tid som bestämts alltjämt finns skäl för

tvångsförvaltning ska länsrätten, på ansökan av nätmyndigheten, förlänga ti-
den med högst tre år i sänder. Beslutet om tvångsförvaltning gäller till dess
att ansökan har prövats slutligt.

Innan länsrätten beslutar enligt första stycket ska nätmyndigheten ges till-

fälle att yttra sig.

4 §

Förvaltaren ska särskilt verka för att de missförhållanden som har för-

anlett beslutet om tvångsförvaltning undanröjs.

Förvaltaren ska dessutom svara för en tillfredsställande förvaltning av an-

läggningen och därvid verka för att verksamheten ger en skälig avkastning.

Förvaltaren ska kontinuerligt pröva om förutsättningar för en tillfredsstäl-

lande förvaltning föreligger.

Förvaltaren ska så snart som möjligt och senast inom tre månader från det

att han eller hon förordnades enligt 1 § första eller andra stycket ge in en
plan till länsrätten. I planen ska det anges vilka åtgärder som krävs för att
undanröja de missförhållanden som har föranlett beslutet om tvångsförvalt-
ning, hur dessa åtgärder ska genomföras och den tid som krävs för att ge-
nomföra åtgärderna.

Om det finns synnerliga skäl får länsrätten förlänga den tid inom vilken

planen ska ges in.

1

Prop. 2007/08:127, bet. 2007/08:NU12, rskr. 2007/08:213.

SFS 2008:381

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:381

10 a §

Om nätföretaget inte fullgör sin skyldighet enligt 8 § till följd av att

företaget inte förfogar över lokalerna eller utrymmena, får nätmyndigheten,
på ansökan av förvaltaren, förelägga innehavaren av lokalerna eller utrym-
mena att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får ges endast om skälen för åtgärden uppväger

den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drab-
bas av den eller för något annat motstående intresse.

10 b §

Om det är sannolikt att ställföreträdarna för nätföretaget saknar

kännedom om förhållanden som nätföretaget enligt 9 § första stycket är
skyldigt att upplysa förvaltaren om ska länsrätten, på ansökan av förvaltaren,
kalla den som kan antas känna till förhållandena att inför rätten under ed
lämna dessa upplysningar. Därvid ska 9 § andra stycket tillämpas.

10 c §

Om nätföretaget inte fullgör sin skyldighet enligt 10 § till följd av

att företaget inte förfogar över handlingarna eller föremålen, får nätmyndig-
heten, på ansökan av förvaltaren, förelägga innehavaren av handlingarna el-
ler föremålen att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får ges endast om skälen för åtgärden uppväger

den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drab-
bas av den eller för något annat motstående intresse.

10 d §

Förvaltaren får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten

för att genomföra de åtgärder som avses i 8 och 10 §§.

Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av

förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

14 a §

Om det behövs medel för en åtgärd under tvångsförvaltningen som

inte kan skjutas upp utan risk för att någon drabbas av allvarlig skada eller
annan nackdel, ska nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, tillskjuta
medel till förvaltningen.

18 §

Länsrätten ska fastställa arvode till förvaltaren för varje räkenskapsår.

Om det finns särskilda skäl, får arvodet fastställas för kortare tid. Arvodet
ska vara skäligt.

Arvodet ska anses utgöra en kostnad i den verksamhet som omfattas av

tvångsförvaltningen.

I den omfattning arvodet inte utan väsentlig tidsutdräkt kan betalas med

medel ur den verksamhet som omfattas av tvångsförvaltningen, ska nätmyn-
digheten, på ansökan av förvaltaren, tillskjuta medel till förvaltningen.

Återbetalning av tillskjutna medel

19 §

Belopp som enligt 14 a § och 18 § tredje stycket tillskjutits av nät-

myndigheten ska betalas tillbaka till nätmyndigheten med ränta enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från dagen för utbetalningen.

Återbetalning ska ske så snart som det är möjligt utan att en tillfredsstäl-

lande förvaltning av anläggningen äventyras.

Om förvaltaren inte kan få tillräckliga medel till återbetalningen genom

löpande intäkter och lån får nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren,

background image

3

SFS 2008:381

ålägga nätföretaget och, i förekommande fall, ägaren till anläggningen att
tillskjuta ytterligare medel till förvaltningen. Beslutet ska grundas på vad
som är skäligt med hänsyn till behovet av ytterligare medel och nätföretagets
och ägarens ekonomiska förhållanden.

20 §

Om den nätkoncession som avser den tvångsförvaltade anläggningen

överlåts, kvarstår nätföretagets återbetalningsskyldighet enligt beslut, som
har meddelats enligt 19 § tredje stycket innan koncessionen har övergått till
den nye koncessionshavaren.

Om ägaren till den tvångsförvaltade anläggningen överlåter denna, och

ägaren inte själv innehar nätkoncessionen för anläggningen, kvarstår ägarens
återbetalningsskyldighet enligt beslut, som har meddelats enligt 19 § tredje
stycket innan äganderätten har övergått till den nye ägaren.

Om det finns skäl för det, får nätmyndigheten, på ansökan av nätföretaget

eller, i förekommande fall, anläggningens ägare besluta att återbetalnings-
skyldighet inte behöver fullgöras.

4 kap.

8 §

Tvister om nätföretagets skyldigheter enligt 3 kap. 8 §, 9 § första

stycket och 10 § samt om förvaltarens skyldigheter enligt 3 kap. 13 och
15 §§ prövas av nätmyndigheten.

Nätmyndigheten får förordna att ett beslut om nätföretagets skyldigheter

enligt 3 kap. 8 §, 9 § första stycket och 10 § ska gälla omedelbart.

Nätmyndighetens beslut om nätföretagets skyldigheter enligt 3 kap. 8 och

10 §§ och nätmyndighetens föreläggande enligt 3 kap. 10 a och 10 c §§ får
verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

9 §

Andra beslut av nätmyndigheten enligt denna lag än beslut enligt

3 kap. 14 a § och 18 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008