SFS 2008:382 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

080382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § passlagen (1978:302) ska ha

följande lydelse.

2 §

2

Pass utfärdas av passmyndighet.

Polismyndighet är passmyndighet inom riket.
Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som pass-

myndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet regeringen be-
stämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning
ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

P

rop. 2007/08:66, bet. 2007/08:JuU17, rskr. 2007/08:170.

2

Senaste lydelse 1985:931.

SFS 2008:382

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008