SFS 2008:383 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)

080383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i passförordningen (1979:664);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att det i passförordningen (1979:664) närmast ef-

ter rubriken Bemyndiganden ska införas en ny paragraf, 28 a §, av följande
lydelse.

28 a §

Regeringskansliet får besluta i vilken utsträckning beskickningar

och karriärkonsulat ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.

Regeringskansliet får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad ut-

sträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:383

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008