SFS 2008:384 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

080384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276)

ska ha följande lydelse.

10 kap.

13 §

1

I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt be-

stämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som
gäller i terräng, om det finns skäl till det.

1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet

enligt 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 § tredje stycket.

2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.
3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter

enligt 1 §.

4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:46.

SFS 2008:384

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008