SFS 2008:386 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

080386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1167) om
vägtransportledare;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:1167) om väg-

transportledare

dels

att 2 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 2 § ska utgå,

dels

att 1 och 4 §§ samt rubriken närmast före 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som vägtransport-

ledare och om rätt för en vägtransportledare att ge anvisningar för trafiken.

2 §

Denna lag tillämpas i fråga om vägtransporter som ska utföras med es-

kort enligt

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen

(1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter
och kommunikationer, eller

2. beslut i enskilda fall om att fordon eller fordonståg får föras trots så-

dana föreskrifter om fordons och fordonstågs längd, bredd eller vikt som har
meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

4 §

En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i

samband med vägtransporter som ska utföras med eskort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:137, bet. 2007/08:TU16, rskr. 2007/08:216.

SFS 2008:386

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008