SFS 2008:387 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

080387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om avgif-

ter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2008:387

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:387

Bilaga

1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-
giftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lagen (2004:46) om investeringsfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra
visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra
visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller
vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att
driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)

L

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av
andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §)

E

Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap. 7 §)

D

Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial
i Sverige (1 kap. 8 §)

O

Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget
i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 § (1 kap. 9 §)

L

Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 §
att marknadsföra och sälja andelar i nya underfonder i Sverige
(1 kap. 9 §)

K

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filial-
etablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom
EES (2 kap. 15 § första stycket)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)

G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst
arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att
driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

E

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)

G

1

Senaste lydelse 2007:738.

background image

3

SFS 2008:387

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring
(7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet
(7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd
(7 kap. 1 § första stycket 3)

G

Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond
(8 kap. 1 §)

H

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investe-
ringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket)

E

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en
investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §)

G

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4

SFS 2008:355–413

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008