SFS 2008:388 Förordning om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

080388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:75) om
investeringsfonder;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2004:75) om investe-

ringsfonder

dels

att 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande ly-

delse.

1 §

2

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om investerings-

fonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska språket av information som fondföretag och

förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

2. vilka åtgärder som fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § första

stycket 2 eller 9 § andra stycket 3,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
4. innehållet i ansökningar enligt 2 kap. 6 § första eller tredje stycket,
5. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
7. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § 1 eller 15 § andra

stycket,

8. vilka sundhetskrav som ska uppfyllas av ett fondbolag enligt 2 kap.

17 §,

9. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
10. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15 och

16 §§,

11. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
12. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
13. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
14. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

15. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

1

Jfr kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av

rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som av-
ser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när
det gäller förtydligandet av vissa definitioner (EUT L 79, 20.3.2007, s. 11, Celex
32007L0016).

2

Senaste lydelse 2007:585.

SFS 2008:388

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:388

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

16. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje

stycket,

17. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
18. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 §,
19. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § för-

sta stycket,

20. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 6 kap. 3 §,

21. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

22. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §, och

23. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag

samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 §
första stycket och när upplysningarna ska lämnas.

2 §

Om Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 3 § lagen (2004:46) om

investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direk-
tör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket
om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en
styrelseledamot eller verkställande direktören.

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Lars Afrell
(Finansdepartementet)