SFS 2008:389 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

080389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1135) om årliga av-

gifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande ly-
delse.

3 §

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensions-

myndigheten,

� 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

SFS 2008:389

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:389

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

� 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar, och

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mats Walberg
(Finansdepartementet)