SFS 2008:390 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

080390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för specialpedagogiskt

stöd enligt 2 § och för utbildning i specialskolan. Myndigheten har även
andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda
bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i specialpedagogiska frågor

som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge råd och stöd till
huvudmän med ansvar för

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
2. utbildning inom det offentliga skolväsendet,
3. sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap. skol-

lagen (1985:1100),

4. sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen, och
5. utbildning som motsvarar förskoleklassen och som inte bedrivs av en

godkänd fristående skola.

3 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

1. anordna och medverka i kompetensutveckling,
2. sprida information till de huvudmän som avses i 2 § och till vårdnads-

havare,

3. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet,
4. främja och informera om tillgången till anpassade läromedel för barn,

ungdomar och vuxna med funktionshinder,

5. bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda

omvårdnadsinsatser för elever som går en Rh-anpassad utbildning med
administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting
betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt
5 kap. 31 a § skollagen (1985:1100),

SFS 2008:390

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:390

6. administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller

särskilda beslut, och

7. följa upp och utvärdera de verksamheter som fått statliga stöd och

bidrag.

4 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får utveckla, anpassa, framställa

och distribuera sådana läromedel som avses i 3 § 4 i den utsträckning beho-
ven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Utbildning i specialskolan m.m.

5 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten är den styrelse för specialskolan

som avses i 7 kap. 5 § skollagen (1985:1100). Myndigheten ska inom sitt
ansvarsområde verka för att de mål och riktlinjer för specialskolan som riks-
dagen och regeringen har beslutat förverkligas.

6 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska särskilt ansvara för samord-

ning av resurser, planering, uppföljning och utvecklingsarbete för skolenhe-
terna i syfte att stödja kvalitetsutvecklingen i skolorna och uppnå ökad mål-
uppfyllelse.

7 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska bedriva undervisning för

barn och ungdomar som

1. tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen

(1985:1100) vid ett särskilt resurscenter, eller

2. avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen

(1999:886) om ändring i skollagen.

Utredning inom resurscenter

8 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska erbjuda specialpedagogisk

utredning inom resurscenter för

1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med syn-

skada och ytterligare funktionshinder,

2. barn och ungdomar med grav språkstörning,
3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är utvecklings-

störda, och

4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.
Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verk-

samheter som avses i 2 och 7 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda

lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Samverkan

9 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skol-

verk samt andra myndigheter med ansvar för handikappfrågor i syfte att nå
de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer

med funktionshinder.

background image

3

SFS 2008:390

Ledning

10 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten leds av en myndighetschef.

11 §

Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten ska det finnas ett insynsråd

som består av högst nio ledamöter.

Organisation

12 §

Det ska finnas en rektor för

1. varje skolenhet, och
2. ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i

7 §.

Beslutande organ

13 §

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns det ett särskilt

beslutsorgan som benämns nämnden för mottagande i specialskolan och för
Rh-anpassad utbildning. Nämnden ska

1. fullgöra de uppgifter som enligt 3 kap. 4 § skollagen (1985:1100) ålig-

ger huvudmannen för specialskolan, och

2. pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymna-

sieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 5 kap. 28 §
skollagen.

14 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning består av myndighetschefen, som är ordförande, samt minst sex och
högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det bl.a. finnas företrädare för
grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan samt för perso-
ner med rörelsehinder.

15 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna
är närvarande.

16 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden för mottagande i special-

skolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att
behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och
minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

17 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför Specialpedagogiska skolmyn-

dighetens ledning.

18 §

Specialpedagogiska skolmyndighetens ledning ansvarar inför rege-

ringen för att nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad

background image

4

SFS 2008:390

utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för
att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovi-
sas på ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

19 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får i arbetsordningen meddela

föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ordföranden i nämnden för
mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ären-
den enligt 13 § som är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

20 §

Ärendena ska avgöras efter föredragning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får i arbetsordningen meddela före-

skrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 19 §
inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

21 §

Generaldirektören är myndighetschef.

22 §

Ledamöterna i nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-

anpassad utbildning utses av Specialpedagogiska skolmyndigheten för en
bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Behörighet till vissa anställningar

23 §

Behörig som rektor enligt 12 § 2 är den som uppfyller kraven i 2 kap.

2 § skollagen (1985:1100).

24 §

Vid anställning av lärare vid resurscentren ska 2 kap. 3, 4 och 5 §§

skollagen (1985:1100) tillämpas.

25 §

I 9 kap. specialskoleförordningen (1995:401) finns bestämmelser om

personal i specialskolan.

Personalansvarsnämnd

26 §

Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten ska det finnas en personal-

ansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillämpa internrevisionsför-

ordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

28 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får ta ut avgifter för sådana

varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 9 avgiftsförord-

background image

5

SFS 2008:390

ningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf.

Överklagande

29 §

Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut i fråga om fördelning

av bidrag får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen

(1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning och
förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet
ska upphöra att gälla.

2. Vad regeringen i särskilda beslut angett om Specialpedagogiska institu-

tet och Specialskolemyndigheten ska i stället avse Specialpedagogiska skol-
myndigheten.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008