SFS 2008:391 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

080391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om specialskoleförordningen (1995:401)

1

dels

att 2 kap. ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 2–5 och 8–11 §§, 3 kap. 2, 5 och 7 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1,

3 och 4 §§, 6 kap. 3, 4 och 7 §§, 7 kap. 1, 5–8 och 11 §§, 8 kap. 8 §, 10 kap.
1–3 §§, rubrikerna närmast före 1 kap. 8 och 10 §§ samt bilagan till förord-
ningen ska ha följande lydelse,

dels

att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 13 och

14 §§ och 3 kap. 5 a §, samt närmast före 1 kap. 13 och 14 §§ två nya rubri-
ker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I 5 § förordningen (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska

skolmyndigheten anges att Specialpedagogiska skolmyndigheten är den sty-
relse för specialskolan som avses i 7 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

3 §

3

Specialskolan ska ha fem skolenheter med regionala upptagningsom-

råden (regionskolor) och tre skolenheter för elever från hela landet (rikssko-
lor).

1

Senaste lydelse av

2 kap. 1 § 2000:448

rubriken närmast före 2 kap. 5 §

2 kap. 2 § 2000:448

2000:448

2 kap. 4 § 2000:448

rubriken närmast före 2 kap. 5 a §

2 kap. 5 § 2000:448

2007:943

2 kap. 5 a § 2007:943

rubriken närmast före 2 kap. 5 b §

2 kap. 5 b § 2007:943

2007:943

2 kap. 6 § 2000:448

rubriken närmast före 2 kap. 6 §

2 kap. 7 § 2007:943

2000:448

2 kap. 8 § 2000:448

rubriken närmast före 2 kap. 7 §

2 kap. 9 § 2000:448

2000:448

2 kap. 10 § 2007:943

rubriken närmast före 2 kap. 8 §

rubriken till 2 kap. 2000:448

2000:448

rubriken närmast före 2 kap. 1 §

rubriken närmast före 2 kap. 9 §

2000:448

2000:448.

rubriken närmast före 2 kap. 4 §
2000:448

2

Senaste lydelse 2000:448.

3

Senaste lydelse 2000:448.

SFS 2008:391

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:391

4 §

4

Specialpedagogiska skolmyndigheten får efter avtal med en kommun

fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverk-
samheten.

5 §

5

I denna förordning avses med

funktionshinder

: fysiska funktionshinder; medicinskt, psykiskt eller

neurologiskt betingade funktionsnedsättningar; svåra läs- och skrivsvårighe-
ter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra funktionshinder som avses i
1 kap. 16 § skollagen (1985:1100),

hemskola

: den skola där eleven skulle ha fullgjort sin skolgång om

eleven inte hade mottagits för utbildning vid specialskolan,

hörselskada

: nedsättning av hörseln,

skoldagar

: de dagar under ett läsår under vilka utbildning ska äga rum,

språkstörning

: specifik störning av tal- och språkutvecklingen,

synskada

: nedsättning av synförmågan,

undervisningstid

: arbete som planerats av lärare och elever tillsammans

och som eleverna genomför under lärares ledning, och

ämne

: ämne för vilket regeringen eller Statens skolverk har meddelat

föreskrifter om en kursplan.

Riksskolor

6

8 §

7

Riksskolor ska finnas för

1. döva eller hörselskadade elever som på grund av utvecklingsstörning

inte kan få sin utbildning i en regionskola (Åsbackaskolan),

2. elever med synskada och ytterligare funktionshinder (Ekeskolan), och
3. elever med grav språkstörning (Hällsboskolan).

9 §

8

Vid Åsbackaskolan ska också tas emot elever som är dövblindfödda.

Uppgiftslämnande

9

10 §

10

Skolorna är skyldiga att lämna de uppgifter som Specialpedago-

giska skolmyndigheten begär.

11 §

11

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska, om det är lämpligt för att

främja en övergång till utbildning i hemkommunen, i slutet av varje läsår
underrätta elevernas hemkommuner om elevernas kunskapsutveckling.

Samverkan med elevernas hemkommuner

13 §

Om en elev ska gå över till grundskolan eller särskolan enligt 3 kap.

4 eller 6 § skollagen (1985:1100) ska Specialpedagogiska skolmyndigheten

4

Senaste lydelse 2000:448.

5

Senaste lydelse 2000:448.

6

Senaste lydelse 2000:448.

7

Senaste lydelse 2002:238.

8

Senaste lydelse 2000:448.

9

Senaste lydelse 2000:448.

10

Senaste lydelse 2000:448.

11

Senaste lydelse 2000:448.

background image

3

SFS 2008:391

och hemkommunen gemensamt planera övergången. Eleven och elevens
vårdnadshavare ska beredas tillfälle att delta i planeringen.

Föräldraråd

14 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om att

det vid varje skolenhet ska finnas ett föräldraråd.

3 kap.

2 §

12

Kursplanerna för grundskolan ska också tillämpas i specialskolan,

om inte något annat följer av 3 eller 4 §. Föreskrifterna i grundskolans kurs-
planer om mål som ska ha uppnåtts i slutet av det femte och det nionde skol-
året ska dock i stället avse mål som ska ha uppnåtts i slutet av det sjätte res-
pektive tionde skolåret. Föreskrifterna i grundskolans kursplaner för ämnena
matematik, svenska och svenska som andraspråk om mål som ska ha upp-
nåtts i slutet av det tredje skolåret ska i stället avse mål som ska ha uppnåtts
i slutet av det fjärde skolåret.

5 §

13

För Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan,

Östervångsskolan, Åsbackaskolan och Hällsboskolan gäller den timplan
som framgår av bilagan.

Timplanen anger den minsta totala undervisningstid i timmar som ska

erbjudas elever i årskurserna 1–10.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om hur

undervisningstiden ska fördelas på ämnen, ämnesgrupper, språkval och
elevens val. När särskolans kursplaner ska tillämpas gäller dock i stället 6 §.

5 a §

I Ekeskolan ska eleverna i årskurserna 1–10 erbjudas en minsta total

undervisningstid om 7 465 timmar. När de kursplaner som avses i 2 och 3 §§
ska tillämpas, ska Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om hur
undervisningstiden ska fördelas på ämnen eller ämnesgrupper som finns i
grundskolans timplan, samt på språkval och elevens val.

7 §

14

Det ska anordnas friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares

ledning. Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om
skyldighetens omfattning.

4 kap.

3 §

15

I elevvårdskonferensen ska som ledamöter ingå

1. rektorn,
2. företrädare för elevvården, och
3. berörd klassföreståndare och annan berörd personal.
Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om den

närmare sammansättningen av elevvårdskonferensen.

12

Senaste lydelse 2002:238.

13

Senaste lydelse 2000:448.

14

Senaste lydelse 2000:448.

15

Senaste lydelse 2000:448.

background image

4

SFS 2008:391

Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter är närva-

rande och yttrar sig vid sammanträdena.

5 kap.

1 §

16

Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst

178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får högst fem studiedagar
inom läsåret läggas ut för planering av skolarbetet eller för fortbildning av
lärare.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om
1. när höst- och vårterminen börjar respektive slutar, och
2. hur lång skoldagen ska vara och när den tidigast får börja och senast får

sluta.

3 §

17

Specialpedagogiska skolmyndigheten får besluta att antalet skoldagar

i veckan ska begränsas till fyra för en klass eller en grupp i årskurs 1 eller 2,
om det finns särskilda skäl.

4 §

18

Specialpedagogiska skolmyndigheten får efter att ha hört elevvårds-

konferensen och efter samråd med en elevs vårdnadshavare besluta om
andra lärotider för eleven än de som anges i 1–3 §§, om det finns särskilda
skäl med hänsyn till elevens fysiska och psykiska förutsättningar. Ett sådant
beslut får omfatta högst ett läsår.

6 kap.

3 §

En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte

kommer att nå de mål som enligt kursplanerna ska ha uppnåtts i slutet av det
fjärde, det sjätte och det tionde skolåret eller om eleven av andra skäl behö-
ver särskilt stöd.

Stödundervisning kan även omfatta insatser avsedda att kompensera

elevens funktionshinder.

Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt tim-

planerna eller som ett komplement till sådan utbildning.

4 §

19

I 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om särskild

undervisning.

Huvudmannen för ett sjukhus eller en motsvarande institution får i skol-

huvudmannens ställe anordna särskild undervisning för skolpliktiga barn
som vistas på institutionen, om berörda huvudmän kommer överens om det.

Bestämmelserna i denna förordning om Specialpedagogiska skolmyndig-

heten gäller också för sådana huvudmän och för sådana institutioners led-
ning.

16

Senaste lydelse 2000:448.

17

Senaste lydelse 2000:448.

18

Senaste lydelse 2000:448.

19

Senaste lydelse 2000:448.

background image

5

SFS 2008:391

7 §

20

Om en elev inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter

elevens situation och förutsättningar, får Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten efter att ha hört elevvårdskonferensen besluta om anpassad studiegång
för eleven. Den anpassade studiegången får avvika från timplanen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för att en elev med anpas-

sad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med
övrig utbildning inom skolan.

I de högre årskurserna får utbildningen delvis förläggas till en arbetsplats

utanför skolan. Eleven ska i dessa fall ha en handledare och stöd av skolans
personal.

7 kap.

1 §

21

I 3 kap. 4 § skollagen (1985:1100) finns bestämmelser om motta-

gande av elever i specialskolan. Beslut i sådana ärenden fattas av nämnden
för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

5 §

22

Specialpedagogiska skolmyndigheten får efter samråd med en elevs

vårdnadshavare besluta att eleven inte ska flyttas, om detta med hänsyn till
elevens allmänna utveckling och i övrigt är lämpligast för eleven.

6 §

23

Om en elev har goda förutsättningar att delta i utbildningen i en högre

årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra, får Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten besluta att eleven ska flyttas till den högre
årskursen. En förutsättning för detta är dock att elevens vårdnadshavare
medger det.

7 §

24

Specialpedagogiska skolmyndigheten får på begäran av en elevs

vårdnadshavare besluta att eleven får gå om en årskurs.

8 §

25

Om en elev på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan

delta i skolarbetet, ska hindret snarast anmälas till skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om hur

anmälningsskyldigheten ska fullgöras.

11 §

26

Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till

upprepade förseelser eller en allvarligare förseelse, ska saken dels anmälas
för rektorn, dels hänskjutas till elevvårdskonferensen. Konferensen ska efter
kontakt med elevens vårdnadshavare försöka få eleven att bättra sig genom
åtgärder som är avpassade efter elevens individuella förhållanden.

Om detta inte hjälper ska elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till

Specialpedagogiska skolmyndigheten för övervägande om lämplig åtgärd.

20

Senaste lydelse 2000:448.

21

Senaste lydelse 2000:448.

22

Senaste lydelse 2000:448.

23

Senaste lydelse 2000:448.

24

Senaste lydelse 2000:448.

25

Senaste lydelse 2000:448.

26

Senaste lydelse 2000:448.

background image

6

SFS 2008:391

8 kap.

8 §

27

När betyg sätts efter det att ett ämne eller ämnesblock har avslutats,

ska betyget bestämmas med hjälp av

1. de mål som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i specialskolan,

och

2. de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken.
Betyget Godkänt ska motsvara de mål som eleverna enligt kursplanerna

ska ha uppnått i ämnena i slutet av det tionde skolåret. Statens skolverk får
meddela föreskrifter om betygskriterier för betygen Väl godkänt och Mycket
väl godkänt. Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper enligt kurspla-
nerna som krävs för respektive betyg.

Om det finns särskilda skäl, får läraren vid betygssättningen bortse från

enstaka mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det tionde skolåret. Med
särskilda skäl avses andra funktionshinder än de som enligt 3 kap. 3 § skol-
lagen (1985:1100) är grund för mottagande i specialskolan, eller andra lik-
nande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör
ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst mål.

10 kap.

1 §

28

Av 3 kap. 5 § skollagen (1985:1100) följer att beslut av nämnden för

mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning enligt 7 kap. 1 §
om mottagande i specialskolan får överklagas hos Skolväsendets överkla-
gandenämnd.

2 §

29

Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer att beslut i

anställningsärenden enligt denna förordning får överklagas hos Statens över-
klagandenämnd.

Av 21 § anställningsförordningen följer vidare att beslut om att avbryta ett

anställningsförfarande inte får överklagas.

3 §

30

Beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten i andra ärenden

enligt denna förordning än sådana som avses i 2 § får inte överklagas.

3. För lärare som är anställda med konstitutorial, eller med ett förord-

nande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial ska tillämpas, ska
tjänstgöringen tills vidare vara förlagd till en viss skolenhet. Förläggningen
av tjänstgöringen får ändras av rektorn, om det fordras på grund av omorga-
nisation av skolenheten eller om det annars finns särskilda skäl till det.

Ett sådant beslut får överklagas hos Specialpedagogiska skolmyndighe-

ten. Myndighetens beslut får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008 i fråga om 3 kap. 2 §

samt 6 kap. 3 § och i övrigt den 1 juli 2008.

27

Senaste lydelse 2007:55.

28

Senaste lydelse 2000:448.

29

Senaste lydelse 2000:448.

30

Senaste lydelse 2000:448.

background image

7

SFS 2008:391

2. I fråga om synskadade eller talskadade elever som avses i punkterna 2,

3 och 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886)
om ändring i skollagen (1985:1100) ska punkt 2 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till förordningen (2002:238) om ändring i special-
skoleförordningen (1995:401) fortfarande gälla.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

8

SFS 2008:391

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

31

Timplan för specialskolan för döva och hörselskadade elever

Undervisningstid i timmar om 60 minuter

Ämnen:
Bild

300

Hem- och konsumentkunskap

140

Idrott och hälsa

600

Rörelse och drama

260

Slöjd

380

Teckenspråk

710

Svenska

1 360

Engelska

480

Matematik

1 040

Geografi

905

Historia
Religionskunskap

Samhällskunskap

Biologi

830

Fysik
Kemi
Teknik

Språkval

320

Elevens val

520

Totalt

7 845

Därav skolans val

600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-

grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska, engelska,
matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.

För hörande elever med grav språkstörning gäller följande. Musik ersätter

rörelse och drama. Svenska ersätter teckenspråk.

31 Senaste lydelse 2000:448.