SFS 2008:392 Förordning om ändring i förordningen (2000:448) om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

080392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:448) om ändring i
specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om specialskoleförordningen (1995:401)

att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2000:448) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2.

1

Om inte något annat sägs i punkt 3 ska bestämmelserna i 1 kap. 4,

5 och 10–13 §§ samt 3–10 kap. tillämpas även i fråga om elever som avses i
punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om
ändring i skollagen (1985:1100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:238.

SFS 2008:392

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008