SFS 2008:393 Förordning om ändring i förordningen (2007:943) om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

080393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:943) om ändring i
specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om specialskoleförordningen (1995:401)

att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2007:943) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:393

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008