SFS 2008:394 Förordning om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

080394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:931) om
statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 6–13 §§ förordningen (1991:931) om

statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet ska ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

kommun

: primärkommuner, landsting eller kommunalförbund,

insatser av regional art

: samordnade utbildningsinsatser för elever med

funktionshinder eller med andra särskilda behov, som i stor utsträckning
kommer även sådana elever till del vilka kommer från en annan kommun än
den där skolan är belägen, och

bidragsår

: det kalenderår för vilket bidrag lämnas.

Med kommun ska vid tillämpningen av denna förordning jämställas hu-

vudmän för sådana fristående skolor som avses i 9

kap. skollagen

(1985:1100). Med grundskolan, gymnasieskolan och särskolan avses även
motsvarande utbildning vid fristående skolor.

3 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om fördelningen av de

medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

6 §

Det bidrag som en kommun tilldelas ska användas för det ändamål

som anges av Specialpedagogiska skolmyndigheten i beslutet om fördel-
ning.

7 §

Ansökan om bidrag görs hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

8 §

2

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta om fördelningen av

medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser.

För kommunernas planering bör myndigheten så snart det kan ske göra en

preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för det
kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när
myndigheten slutligt fördelar medlen. Myndigheten får hålla inne en mindre
del av medlen för fördelning senare under bidragsåret.

1

Senaste lydelse 2005:124.

2

Senaste lydelse 1995:769.

SFS 2008:394

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:394

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

9 §

3

Det bidrag som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om

för en kommun ska betalas ut av myndigheten med en fjärdedel under var
och en av månaderna mars, juni, september och december.

10 §

4

En kommun är skyldig att på begäran av Specialpedagogiska skol-

myndigheten eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikations-
material som behövs för myndighetens granskning.

11 §

Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra författ-

ningar åligger kommunen i fråga om skolform som avses i denna förord-
ning, får Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att högst tio procent
av ett statsbidrag enligt förordningen ska hållas inne i avvaktan på rättelse.
Om rättelse inte sker, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet
ska dras av från statsbidraget.

12 §

Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut enligt denna förordning

får inte överklagas.

13 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare före-

skrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1995:769.

4

Senaste lydelse 2003:283.