SFS 2008:395 Förordning om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

080395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:978) om
statsbidrag till produktion av vissa läromedel;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (1991:978) om stats-

bidrag till produktion av vissa läromedel

1

ska ha följande lydelse.

3 §

2

Frågor om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med

funktionshinder prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten.

6 §

3

Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska skolmyndig-

heten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1993:454.

2

Senaste lydelse 2001:289.

3

Senaste lydelse 2002:1162.

SFS 2008:395

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008