SFS 2008:396 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

080396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1195) om det
offentliga skolväsendet under krig och vid
krigsfara m.m.;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1991:1195) om det offent-

liga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

12 §

1

En kommuns och ett landstings planläggning enligt 4 § förordningen

(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skolverk-
samhet som avses i denna förordning, ske efter samråd med länsstyrelsen
och Arbetsförmedlingen.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:889.

SFS 2008:396

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008