SFS 2008:397 Förordning om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

080397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1269) om
verksamheten vid statliga skolor under krig och vid
krigsfara;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 5, 9 och 10 §§ förordningen (1991:1269) om

verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Med styrelsen för utbildningen avses Specialpedagogiska skolmyn-

digheten, Sameskolstyrelsen respektive styrelsen för Nationellt centrum för
flexibelt lärande.

5 §

2

Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Sameskolstyrelsen får

besluta att de uppgifter som myndigheterna har ska övertas av den kommun
där skolan är belägen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Sameskolstyrelsen får besluta

att verksamheten vid skolan ska läggas ned.

9 §

3

Styrelsen för utbildningen får återbesätta tjänster som tillsätts av

regeringen. Dessa tjänster får då endast återbesättas som vikariat.

10 §

4

Personalen i den regionala stödorganisationen för den specialpeda-

gogiska stödverksamheten som finns inom Specialpedagogiska skolmyndig-
heten ska stå till länsstyrelsens förfogande som experter i frågor om skol-
verksamheten för elever med funktionshinder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:1207.

2

Senaste lydelse 2001:290.

3

Senaste lydelse 2001:290.

4

Senaste lydelse 2001:290.

SFS 2008:397

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008