SFS 2008:398 Förordning om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

080398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sameskolförordningen (1995:205);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § sameskolförordningen (1995:205)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer att beslut i anställ-

ningsärenden enligt denna förordning får överklagas hos Statens överkla-
gandenämnd.

Av 21 § anställningsförordningen följer vidare att Sameskolstyrelsens för-

slag om att anställa en skolchef eller beslut om att avbryta ett anställnings-
förfarande inte får överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:398

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

5

SFS 2008:355–413

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008