SFS 2008:399 Förordning om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

080399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 9, 10, 12–15

och 26

§§ förordningen

(1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
ska ha följande lydelse.

9 §

Statsbidrag får lämnas till utbildningsanordnare som anordnar TUFF

inom ett regionalt upptagningsområde som avses i 1 kap. 7 § specialskole-
förordningen (1995:401) eller i en del av ett sådant område (regional utbild-
ningsanordnare).

Dessutom får statsbidrag lämnas till en utbildningsanordnare som anord-

nar TUFF med hela landet som upptagningsområde.

10 §

1

Statsbidrag till en utbildningsanordnare beslutas och betalas ut av

Specialpedagogiska skolmyndigheten efter ansökan.

I ansökan ska utbildningsanordnaren lämna uppgift om beräknad omfatt-

ning samt lämna en kostnadsberäkning för utbildningen.

12 §

2

Innan Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om statsbidrag

till en utbildningsanordnare ska berörda handikapporganisationer höras.

13 §

De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt bestämmelserna i

denna förordning ska till Specialpedagogiska skolmyndigheten lämna de
uppgifter som myndigheten begär.

14 §

En utbildningsanordnare som har tagit emot statsbidrag enligt denna

förordning är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något vill-
kor som gäller för utbildningen i väsentlig utsträckning har åsidosatts.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller delvis

kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första
stycket.

1

Senaste lydelse 2001:291.

2

Senaste lydelse 2001:291.

SFS 2008:399

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:399

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

15 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare före-

skrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i fråga om
bidrag till anordnare av TUFF.

26 §

3

Beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten enligt denna förord-

ning får inte överklagas.

Beslut av Centrala studiestödsnämnden enligt denna förordning får inte

överklagas. Sådana beslut ska omprövas av nämnden, om den som beslutet
angår skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till
nackdel för den som begärt omprövningen.

En begäran om omprövning enligt andra stycket ska ha kommit in till

Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som
beslutet angår fick del av beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2001:291.