SFS 2008:400 Förordning om ändring i förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

080400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1201) med
instruktion för Nationellt centrum för flexibelt
lärande;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:1201) med instruktion

för Nationellt centrum för flexibelt lärande ska ha följande lydelse.

1 §

Nationellt centrum för flexibelt lärande ska stödja användningen av

distansmetoder i folkbildning och vuxenutbildning samt komplettera den
kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak
samma slag i form av distansundervisning. I uppgifterna ligger att

� utveckla och tillhandahålla vuxenutbildning på främst gymnasial nivå i

form av distansutbildning,

� fördela medel till och på annat sätt stödja projekt inom folkbildning och

vuxenutbildning som syftar till att utveckla distansutbildning och flexibelt
lärande,

� utveckla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder vid använd-

ningen av medieburet material som stöd för ett flexibelt lärande,

� tillhandahålla fortbildning för lärare, skolledare och cirkelledare som

ska arbeta som handledare och lärare för deltagare i distansutbildning,

� tillhandahålla beskrivande information om det aktuella utbudet av inter-

netbaserad programvara, som har relevans för vuxnas lärande i första hand
på gymnasial nivå,

� vara en nätburen informationscentral för IT-stödd distansutbildning,
� följa och informera om forskning och utvecklingsarbete som rör distans-

utbildning och flexibelt lärande i andra länder, och

� i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten utveckla och till-

handahålla stöd för vuxenstuderande, som har teckenspråk som första språk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:400

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008