SFS 2008:401 Förordning om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

080401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1160) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2002:1160) med

instruktion för Statens skolverk ska ha följande lydelse.

2 §

1

Skolverket ska

1. genom utbildningsinspektion granska kvaliteten i skolväsendet och ha

tillsyn enligt 3 §,

2. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skol-

barnsomsorgen,

3. kontinuerligt se över kursplaner och betygskriterier,
4. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med utbildningsin-

spektion, uppföljning och utvärdering,

5. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av Skolverkets

uppgifter enligt 1�3,

6. medverka i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet,
7. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet såväl inom som

utanför landet,

8. vara ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning i Sverige och i

övriga EU-länder samt länder inom EES,

9. samverka med Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska

skolmyndigheten samt med andra berörda myndigheter och organisationer,

10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken,

11. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och � i den mån uppgiften inte ankommer
på Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Myndigheten för skolutveck-
ling � inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande
i förhållande till övriga berörda parter,

12. ha ett samlat ansvar för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde

som rör nyanlända personer, och

13. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

1

Senaste lydelse 2007:940.

SFS 2008:401

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:401

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3 §

2

Skolverket ska ha tillsyn över

1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade försko-

leverksamheten och skolbarnsomsorgen,

2. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven

utbildning,

3. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor)

som avses i 9 kap. skollagen (1985:1100),

4. utbildning vid riksinternatskolor,
5. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga,

6. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga

elever på sjukhus eller motsvarande,

7. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som

avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 § skollagen,

8. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen,
9. Nationellt centrum för flexibelt lärande, när det gäller utbildning som

kompletterar den kommunala vuxenutbildningen,

10. verksamhet som bedrivs med stöd av förordningen (2007:152) om

utbildning vid kriminalvård i anstalt,

11. vissa andra statsstödda skolor och utbildningar för barn, ungdomar

och vuxna i den omfattning som följer av särskilda bestämmelser eller sär-
skilda beslut, och

12. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 §

skollagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Statens skolverk ska fortfarande ha tillsyn över sådan visstidsutbildning

vid resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits
emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2007:221.