SFS 2008:402 Förordning om ändring i förordningen (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

080402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1161) med
instruktion för Myndigheten för skolutveckling;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2002:1161) med instruktion

för Myndigheten för skolutveckling ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska

1. svara för generella utvecklingsinsatser främst inom nationellt priorite-

rade områden,

2. svara för riktat utvecklingsstöd främst genom att stödja kvalitetsutveck-

lingsarbete och utveckling av lärande och lärmiljöer,

3. främja kompetensutveckling av personal inom skolväsendet samt för-

skoleverksamheten och skolbarnsomsorgen främst inom nationellt priorite-
rade områden,

4. svara för den statliga rektorsutbildningen,
5. stödja användningen av informationsteknik,
6. informera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet och i det sam-

manhanget medverka i spridning av resultat av forskning som genomförs vid
universitet och högskolor,

7. medverka i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet,
8. samverka med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Nationellt centrum för flexibelt lärande samt med andra berörda myndighe-
ter, organisationer och nätverk,

9. vara stödjande och pådrivande i handikappfrågor med anknytning till

verksamhetsområdet i den mån uppgiften inte ankommer på Statens skol-
verk eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, och

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:402

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

6

SFS 2005:355�413

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008