SFS 2008:403 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

080403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)

2

dels

att 10 kap. 3 a § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 1 § och 15 kap. 7 § ska ha följande

lydelse.

1 kap.

6 §

3

För barn som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket finns specialskolan. Sta-

ten är huvudman för specialskolan.

3 kap.

3 §

4

Barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan.

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför

att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan.

Barn som på grund av sitt funktionshinder eller andra särskilda skäl inte

kan gå i grundskolan eller särskolan ska tas emot i specialskolan om de

1. är synskadade och har ytterligare funktionshinder,
2. är döva eller hörselskadade, eller
3. har en grav språkstörning.

7 kap.

1 §

5

Utbildningen i specialskolan ska syfta till att ge barn och ungdomar

med sådana funktionshinder som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket en utbild-
ning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är
möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan.

1

Prop. 2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr. 2007/08:212.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

Senaste lydelse av 10 kap. 3 a § 1999:886.

3

Senaste lydelse 1999:886.

4

Senaste lydelse 1999:886.

5

Senaste lydelse 1999:886.

SFS 2008:403

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:403

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

15 kap.

7 §

6

Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över elevhemsboende vid

Rh-anpassad utbildning och specialskolor, samt vid viss utbildning för
elever med utvecklingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.

Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheten vid sådant elevhemsboende

som avses i första stycket och får då inspektera verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Har elever före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra utbildning

enligt 10 kap. 3 a § ska utbildningen fortsättningsvis anordnas till dess
eleverna har avslutat den. �ldre bestämmelser ska tillämpas på sådan utbild-
ning.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

6

Senaste lydelse 1999:886.