SFS 2008:404 Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

080404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1083) om viss
uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det
offentliga skolväsendet m.m.;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1992:1083) om viss upp-

giftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
ska ha följande lydelse.

1 §

1

Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna

uppgifter dels för uppföljning och utvärdering av skolväsendet, förskole-
verksamheten och skolbarnsomsorgen, dels för Skolverkets nationella utvär-
deringsprojekt.

Föreskrifterna får omfatta uppgifter som lämnas av
1. skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet,
2. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 1, 5,

8 och 8 b §§ skollagen (1985:1100),

3. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som har ställts under

statlig tillsyn med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (1996:1206) om fristå-
ende skolor, och

4. en kommun, om det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

som bedrivs av kommunen.

Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppfölj-

ning och utvärdering av de mål för skolverksamheten, förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som lämnas av hu-

vudmannen för sådan utbildning vid resurscenter som anordnas för elever
som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt
10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:610.

SFS 2008:404

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008