SFS 2008:405 Förordning om ändring i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

080405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:702) om
kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1997:702) om kvalitets-

redovisning inom skolväsendet m.m.

1

ska ha följande lydelse.

5 §

2

Det som sägs om skolor i 1�4 §§ gäller även för sådana fristående

skolor som avses i 9 kap. 1, 8 och 8 b §§ skollagen (1985:1100) och riksin-
ternatskolorna.

Det som sägs i 1�3 a §§ om skyldighet för en kommun gäller också i till-

lämpliga delar för andra huvudmän inom det offentliga skolväsendet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana resurscenter som an-

ordnar utbildning för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att
fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2005:609.

2

Senaste lydelse 2006:279.

SFS 2008:405

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008