SFS 2008:406 Förordning om upphävande av förordningen (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter

080406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2004:203) om
visstidsutbildning vid särskilda resurscenter;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:203) om visstidsutbildning

vid särskilda resurscenter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2008.

1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om elever som

före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap.
3 a § skollagen (1985:1100).

2. Vad som i förordningen föreskrivs om Specialpedagogiska institutet

ska från och med den 1 juli 2008 i stället avse Specialpedagogiska skolmyn-
digheten.

3. Beslut i fråga om mottagande av elev för visstidsutbildning som har fat-

tats före den 1 juli 2008 får överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:406

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008