SFS 2008:407 Förordning om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

080407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:948) med
instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:948) med instruktion

för Skolväsendets överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

1 §

Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av vissa

beslut på skolväsendets område. Vilka beslut som får överklagas till nämn-
den anges i skollagen (1985:1100) samt i grundskoleförordningen
(1994:1194) och specialskoleförordningen (1995:401).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:407

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008