SFS 2008:408 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

080408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § och 5 kap. 4 § grundskoleförord-

ningen (1994:1194)

1

ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

För varje ämne finns en kursplan.

I kursplanen anges
� de mål som undervisningen ska sträva mot, och
� de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte och det nionde

skolåret.

I kursplanerna för ämnena matematik, svenska och svenska som andra-

språk anges även de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det tredje
skolåret.

Kursplanerna finns i förordning.

5 kap.

4 §

En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte

kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det
femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt
stöd.

Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt tim-

planen eller som ett komplement till sådan utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1997:599.

SFS 2008:408

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008