SFS 2008:409 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

080409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 9, 10 och 11 a §§ samt rubriken närmast före

9 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse.

Finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift

1

9 §

2

Finansieringsavgift enligt 48 § första stycket lagen (1997:239) om ar-

betslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermå-
nad senast vid utgången av den följande månaden.

10 §

3

Arbetslöshetsavgift enligt 48

§ andra�fjärde styckena lagen

(1997:239) om arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för
varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden.

Om en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas enligt

48 § tredje stycket lagen om arbetslöshetskassor, finner anledning att särskilt
kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som avses i
41 a § lagen om arbetslöshetskassor får avgiften för den medlemmen betalas
senare än vad som följer av första stycket, dock senast vid utgången av den
tredje månaden efter den månad som avgiften avser.

11 a §

4

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får efter ansökan be-

sluta att en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas en-
ligt 48 § tredje stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, får betala
finansieringsavgift eller arbetslöshetsavgift vid en senare tidpunkt än den
som följer av 9 eller 10 § om avgiften avser en medlem i kassan som under
den månad avgiften avser inte har betalat medlemsavgift eller särskilt uttax-
erat belopp som förfallit till betalning. Ett sådant anstånd får dock inte be-
viljas för längre tid än till utgången av den sjätte månaden efter den månad
som avgiften avser.

1

Senaste lydelse 2006:1561.

2

Senaste lydelse 2006:1561.

3

Senaste lydelse 2006:1561.

4

Senaste lydelse 2008:40. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:409

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:409

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift
som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)