SFS 2008:410 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

080410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 41, 41 a, 48 och 87 §§ samt rubri-

ken närmast före 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska ha föl-
jande lydelse.

41 §

2

En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i förening med

andra inkomster får antas täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen
av finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift samt övriga utgifter. En ar-
betslöshetskassa får besluta om olika medlemsavgifter för olika medlemska-
tegorier, om det finns skäl för det.

En arbetslöshetskassa får dock inte för att täcka kostnaderna för arbetslös-

hetsavgiften ta ut

1. någon avgift av en medlem som är arbetslös i den mening som avses i

41 a §, eller

2. mer än 300 kronor i månaden i avgift per medlem av övriga medlem-

mar.

41 a §

3

Med arbetslös avses i 41 § en person som för den kalendermånad,

eller del därav, som arbetslöshetsavgiften avser fått

1. arbetslöshetsersättning,
2. aktivitetsstöd,
3. utvecklingsersättning,
4. sjukpenning,
5. rehabiliteringspenning,
6. aktivitetsersättning, eller
7. tidsbegränsad sjukersättning,
och som under den månaden inte utfört förvärvsarbete och inte heller ska

anses ha utfört förvärvsarbete enligt 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring.

Den som fått ersättning enligt första stycket 4–7 ska, för att anses som ar-

betslös, även under hela den aktuella månaden

– ha saknat anställning, och

1

Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214.

2

Senaste lydelse 2006:1545.

3

Senaste lydelse 2006:1545.

SFS 2008:410

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:410

– om personen är företagare i den mening som avses i 34 § lagen om ar-

betslöshetsförsäkring, ha varit arbetslös i den mening som avses i 35 §
samma lag.

Finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift

4

48 §

5

En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala

en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för utbe-
tald ersättning för varje medlem som fanns i kassan den sista dagen i måna-
den. Finansieringsavgiften ska motsvara 131 procent av den under månaden
genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen
delat med tolv.

En arbetslöshetskassa ska till staten utöver finansieringsavgiften för varje

kalendermånad betala en arbetslöshetsavgift. Denna avgift ska motsvara
33 procent av den under månaden utbetalade inkomstrelaterade arbetslös-
hetsersättningen.

När arbetslöshetskassan enligt 41 § andra stycket är förhindrad att ta ut

medlemsavgifter som täcker kostnaderna för arbetslöshetsavgiften ska
denna vara 300 kronor för varje medlem som inte var arbetslös i den mening
som avses i 41 a § under den månad arbetslöshetsavgiften avser.

Finansieringsavgiften och arbetslöshetsavgiften får tillsammans högst

motsvara vad kassan betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäk-
ringen den månad avgifterna avser.

87 §

6

För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i

denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans

verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, be-
stämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmel-
serna i 82–84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34–47 a §§ samt 60 § om

medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48 § om finansie-
ringsavgift och arbetslöshetsavgift, samt i 95–97 §§ och 111–115 §§ om
överklagande, omprövning och ändring gäller för de anslutna i stället för
medlemmarna. Vad som sägs i 31 och 61 §§ om medlem gäller även den
som är ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för vad som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den komplette-

rande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamot får utses medlem-
mar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i
föreningen. Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföre-
ståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51–54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i

den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som ut-
ses av medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller vad som i tredje
stycket sägs om styrelseledamot i den kompletterande kassan.

4

Senaste lydelse 2006:1545.

5

Senaste lydelse 2006:1545.

6

Senaste lydelse 2006:1545.

background image

3

SFS 2008:410

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. När det gäller förhöjd finansieringsavgift för tid före ikraftträdandet

gäller fortfarande äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008