SFS 2008:411 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7

kap.

10

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

7 kap.

10 §

3

Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling eller yrkesvägledning

för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider
men. Motsvarande sekretess gäller i ärende om arbetsvård, antagning till ar-
betsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder
i anställningsfrämjande syfte eller för att främja enskilds anpassning till ar-
betslivet. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta
stycke.

Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt i ärende om medlemsavgift för
arbetslös medlem enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.

I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 7 § i stället för första

stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1

Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2004:786.

SFS 2008:411

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:411

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

4

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § ska vad som föreskrivs i tryck-

frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamhe-
ten har uppdragits åt organet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:1339.

Organ

Verksamhet

Arbetslöshetskassor enligt lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor

prövning av ärenden om arbetslös-
hetsersättning (SFS 1997:238) och
av ärenden om medlemsavgift för
arbetslös medlem (SFS 1997:239)