SFS 2008:412 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

080412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

21 §

Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en samman-

hängande tid av 12 månader har varit arbetslös 7 dagar (karensvillkor). I ka-
renstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats
om karenstiden löpt ut.

1. Denna lag träder i kraft den 7 juli 2008.
2. För den som har påbörjat en karenstid före lagens ikraftträdande ska

21 § i dess äldre lydelse tillämpas.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214.

SFS 2008:412

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008