SFS 2008:413 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

080413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver

1

att 3 och 5 §§ sekretessförordningen (1980:657)

2

samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

3 §

3

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följ-

ande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om

fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll,
bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och cel-
ler (EUT L 102, 7.4.2004, s. 48, Celex 32004L0023).

2

Förordningen omtryckt 1998:1333.

3

Senaste lydelse 2008:234.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande
missbrukare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Studiesociala kommit-
tén (U 2007:13)

undersökningar om stu-
diesociala frågor och stu-
diemedelssystemet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Trafikförsäkringsutred-
ningen (S 2007:05)

undersökningar om tra-
fikskador och om effek-
ter för den enskilde av
förändringar i trafikför-
säkringen

SFS 2008:413

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:413

5 §

4

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan un-

dantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket se-
kretesslagen (1980:100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om

1. undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbete som ut-

förts av Statens strålskyddsinstitut,

2. verksamhet hos Statens kärnkraftinspektion som bestått i utredning,

planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

14. Strålsäkerhetsmyn-
digheten

undersökningar och stu-
dier i beredskaps- och
miljömålsarbetet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

23. Livsmedelsverket

undersökningar om mat-
vanor, livsmedelshante-
ring samt säker mat

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

4

Senaste lydelse 2007:1213.

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver
registreras

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Arbetsgivarverket

förslag till kollektivavtal

arbetslöshetskassorna

handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning
och i ärenden om medlemsavgift för arbetslös med-
lem

Arbetsmiljöverket

handlingar som ska ingå i informationssystemet om
arbetsskador och statistiskt primärmaterial

Fiskeriverket

statistiskt primärmaterial och handlingar som utgör
underlag för tillsyn av fiskerinäringen

Försäkringskassan

handlingar i försäkringsärenden och i ärenden om
statligt tandvårdsstöd, samlingsräkningar med bila-
gor för läkarvård eller annan sjukvård samt statis-
tiskt primärmaterial

Försvarsmakten

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och
anställd personal

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

3

SFS 2008:413

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö

(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2008:413

Bilaga

5

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

9.

utredning, planering, tillstånds-

givning, tillsyn och stödverksamhet
hos Verket för näringslivsutveck-
ling, Verket för innovationssystem,
Institutet för tillväxtpolitiska stu-
dier, Sveriges geologiska undersök-
ning, Rymdstyrelsen, Strålsäker-
hetsmyndigheten, Programrådet för
forskning för ett avfallssnålt sam-
hälle, Affärsverket svenska kraft-
nät, Elsäkerhetsverket, Statens ener-
gimyndighet, Energimarknadsin-
spektionen, Styrgruppen för Food
from Sweden och Myndigheten för
utländska investeringar i Sverige

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets
tillsyn över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för konsumen-
ter eller kan antas komma att använ-
das av konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på person har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas
ut

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

39. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillsyn enligt la-
gen (1993:584) om medicintekniska
produkter eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt lagen
(1996:1152) om handel med läke-
medel m.m., lagen (2006:496) om
blodsäkerhet och lagen (2008:286)
om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader
och celler, tillsyn enligt rådets för-
ordning (EG) nr 953/2003 av den 26
maj 2003 om förhindrande av att
handeln med vissa viktiga mediciner
avleds till Europeiska unionen, till-
syn enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 726/2004
av den 31 mars 2004 om inrättande
av gemenskapsförfaranden för god-
kännande av och tillsyn över human-
läkemedel och veterinärmedicinska
läkemedel samt om inrättande av en

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte vid tillsyn över pro-
duktsäkerheten hos varor som är av-
sedda för konsumenter eller kan an-
tas komma att användas av konsu-
menter, om intresset av allmän kän-
nedom om förhållande som rör risk
för skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut

5

Senaste lydelse 2008:44.

background image

5

SFS 2008:413

Sakregister till bilagan

6

Siffrorna avser punkter i bilagan

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Statens jordbruksverk

6, 28

Statsbidrag

19

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Strålskyddslagen

32

Strålsäkerhetsmyndigheten

9

Styrgruppen för Food from Sweden

9

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

europeisk läkemedelsmyndighet el-
ler enligt motsvarande äldre bestäm-
melser, tillsyn enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG)
nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om
tvångslicensiering av patent för till-
verkning av läkemedelsprodukter
för export till länder med folkhälso-
problem samt tillsyn enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1901/2006 av den 12 de-
cember 2006 om läkemedel för pe-
diatrisk användning och om ändring
av förordning (EEG) nr 1768/92, di-
rektiv 2001/20/EG, direktiv 2001/
83/EG och förordning (EG) nr 726/
20048

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

52. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om kemiska produkter
och biotekniska organismer enligt
miljöbalken eller enligt till miljöbal-
ken anslutande förordningar eller
enligt EG-förordningar inom samma
område

sekretessen gäller inte i beslut i
ärenden

sekretessen enligt 2 § första stycket
1 gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om förhållande som
rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

6

Senaste lydelse 2008:44. �ndringen innebär bl.a. att Statens kärnkraftinspektion ut-

går.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008