SFS 2008:418 Lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio

080418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända
lokalradio;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lo-

kalradio.

2 §

Bestämmelserna i lagen ska tillämpas i stället för

� 5 kap. 6 och 13 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), och
� punkt 3 a och b i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om

ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

I fråga om tillstånd att sända lokalradio gäller i övrigt radio- och TV-lagen

och övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om ändring i radio- och
TV-lagen (1996:844).

Tillståndsperiod

3 §

Radio- och TV-verket beslutar i frågor om tillstånd att sända lokal-

radio.

Tillståndsperioden är ett år räknat från den 1 januari 2009.
Radio- och TV-verket får besluta om ytterligare en tillståndsperiod om

högst ett år.

Förlängning av tillstånd

4 §

En tillståndshavare som vill få sitt tillstånd förlängt ska ansöka om det

hos Radio- och TV-verket senast fyra månader före tillståndsperiodens ut-
gång.

5 §

Ansöker en tillståndshavare inom den tid som anges i 4 § om förläng-

ning av sitt tillstånd ska detta förlängas med ytterligare en tillståndsperiod,
om det inte finns grund för att återkalla tillståndet enligt 11 kap. radio- och
TV-lagen (1996:844).

Annat tillstånd än sådant som ursprungligen har meddelats enligt den upp-

hävda lokalradiolagen (1993:120) får inte heller förlängas om

1

Prop. 2007/08:106, bet. 2007/08:KU22, rskr. 2007/08:185.

SFS 2008:418

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:418

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot villkor som enligt 5 kap. 10

eller 11 § radio- och TV-lagen (1996:844) har förenats med sändningstill-
ståndet,

2. tillståndshavaren väsentligen har brutit mot bestämmelsen om eget ma-

terial i 6 kap. 7 a § radio- och TV-lagen och det inte finns särskilda skäl för
att tillståndet ska förlängas, eller

3. förändringar i tekniken eller i användningen av radiofrekvenser på

grund av internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till
medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle meddelas.

6 §

Som tillståndshavare enligt 5 § ska också anses den vars sändningsom-

råde efter ändrad indelning enligt 5 kap. 14 § radio- och TV-lagen
(1996:844) har genomgått endast sådana förändringar att sändningsområdet
framstår som väsentligen detsamma som före den ändrade indelningen.

7 §

Om Radio- och TV-verket inte avser att medge förlängning av ett

sändningstillstånd ska verket senast två månader före tillståndsperiodens ut-
gång meddela tillståndshavaren att tillståndet inte kommer att förlängas.

Sändningarnas innehåll

8 §

Har tillståndshavarens ursprungliga tillstånd meddelats enligt den upp-

hävda lokalradiolagen (1993:120) ska denne sända sådana program som
framställts särskilt för den egna verksamheten under minst en tredjedel av
sändningstiden varje dygn.

9 §

Om en tillståndshavare åsidosätter bestämmelsen i 8 § får Gransk-

ningsnämnden för radio och TV förelägga denne att följa bestämmelsen. Ett
föreläggande gäller omedelbart, om inte annat beslutas, och får förenas med
vite.

�verklagande

10 §

Beslut enligt 9 § av Granskningsnämnden för radio och TV om före-

läggande som förenats med vite får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och gäller till och med den 31 de-

cember 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Kulturdepartementet)