SFS 2008:419 Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

080419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 § radio- och TV-lagen

(1996:844) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-

program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tek-
niska hjälpmedel.

En sändning anses riktad till allmänheten endast om den samtidigt och

utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den.

Av 2 § lagen (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att

sända lokalradio framgår att den lagen ska tillämpas i stället för

� 5 kap. 6 och 13 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), och
� punkt 3 a och b i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:272) om

ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2007/08:106, bet. 2007/08:KU22, rskr. 2007/08:185.

SFS 2008:419

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008